Electrotechnisch scheepsinstallatie bureau C.E. van `t Hof BV

Bezoekadres:    Postadres:

Keurmeesterstraat 15D 

2984BA  Ridderkerk

Postbus 118

2980AC Ridderkerk

 Tel : 0180 - 430 327
 Fax: 0180 - 433 728

KvK nr. 24156473

BTW nr. NL809037397B01

E-mail: info(at)cevanthof.nl

http://www.cevanthof.nl/

button2.png

Vernieuwen
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ELECTROTECHNISCH SCHEEPSINSTALLATIEBUREAU C.E. VAN ’T HOF BV

I – ALGEMENE BEPALINGEN
1. Toepasselijkheid
Deze AV zijn van toepassing op alle door Van ’t Hof, hierna te noemen “de installateur”, opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2. Definitie
In deze AV wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overgekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen.

II – AANBOD
3. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs.

4. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

5. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de installateur.

6. De installateur is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

III – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
7. Indien het aanbod van de installateur wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de installateur:
- hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt
- hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt

8. De installateur kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

IV – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Verplichtingen van de opdrachtgever
9. De opdrachtgever is jegens de installateur verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de installateur en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

10. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

11. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever de installateur hiervan terstond in kennis te stellen.

13. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 12), dient de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

14. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van het voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

15. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.

16. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

17. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

18. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

19. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

20. De opdrachtgever draagt het risico voor het van de installateur afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

21. De opdrachtgever vrijwaart de installateur voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

22. De opdrachtgever staat de installateur toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein aan het werk aan te brengen.

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet
23. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de installateur bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.

Verrekening van meer- en minderwerk
24. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn, is geen termijnbetaling overeengekomen dan na voltooiing daarvan.

25. Verrekening van minderwerk geschiedt bij de eindafrekening.

26. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de installateur op verrekening daarvan onverlet.

27. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de installateur worden verrekend als meerwerk.

Overmacht
28. In geval van overmacht is de installateur bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door de installateur gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

29. Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee de installateur bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de installateur aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, staking of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

Oplevering
30. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal de installateur in overleg treden met de opdrachtgever.

31. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- hetzij wanneer de installateur aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard.
- hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de installateur schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
- hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige)ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.32. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

33. Oplevering ontslaat de installateur van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

34. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de installateur naar de opdrachtgever.

Ontbinding
35. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de installateur bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoldoende staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend
in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend
in de nakoming van een verplichting is tekort geschoten, dan wel het voor de installateur voorzienbaar is dat hij daarin zou tekortschieten


36. Alle vorderingen die de installateur in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

V - BETALING
37. Betaling dienst plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de rekening.

38. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de installateur bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

39. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de installateur bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de installateur verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

40. Over de tijd dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is geweest, kan de installateur over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt 12% op jaarbasis dan wel de wettelijke rente indien deze hoger mocht zijn dan 12% per jaar.

41. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Eigendomsvoorbehoud
42a. De installateur blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

42b. Het eigendom van en alle rechten op het intellectuele eigendom met betrekking tot de in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever ontwikkelde computerprogramma’s blijven bij de installateur. Het gebruiksrecht van deze computerprogramma’s is zonder schriftelijke toestemming van de installateur niet aan derden overdraagbaar. Daarnaast is het de opdrachtgever verboden deze programma’s te vermenigvuldigen dan wel aan derden over te dragen c.q. ter beschikking te stellen.

Garantie
43. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoend onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de installateur of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge artikel 16 t/m 18.

44. Om zich op de rechten voortvloeiende uit de hiervoor genoemde artikelen te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de installateur:
onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen
aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van de installateur afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de installateur, onverminderd het bepaalde in artikel 20;
alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijk termijn weg te nemen.


45. De ingevolge de garantieverplichting door de installateur vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom.

46. Indien naar het oordeel van de installateur de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.

47. De installateur verleent met betrekking tot de door hem geïnstalleerde elektronische en overige installaties enkel garantie voor zover deze garantie wordt gedekt door de garantie die door de leveranciers van deze installatie wordt gegeven. Indien tijdens de garantieperiode de elektronische en overige installaties dienen te worden vervangen, waarbij de leverancier de installateur een meerprijs berekent, dan is de installateur gerechtigd deze meerprijs aan de opdrachtgever door te berekenen.

48. Indien de leverancier van de elektronische dan wel overige installaties bepaalt dat eventuele gebreken niet onder zijn garantie vallen is ook de installateur niet gehouden tot enige garantie.

49. Reis- en verblijfskosten welke door de installateur gemaakt dienen te worden teneinde de werkzaamheden welke voortvloeien uit de garantieverplichtingen uit te kunnen voeren zijn voor rekening van opdrachtgever.


VI – AANSPRAKELIJKHEID INSTALLATEUR
Voor de oplevering
50. De installateur is enkel aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de installateur of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de door hem afgesloten verzekering wordt gedekt.

Na de oplevering
51. Na de oplevering is de installateur niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn artikelen 43 t/m 49 omschreven garantieverplichting.

52. De installateur is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 43 t/m 49 bedoelde gebreken indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt dan wel valt onder de garantie van de leverancier van de geïnstalleerde installaties.

Omvang van schadevergoeding
53. Indien de installateur ingevolge de artikelen 51 t/m 52 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.

54. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is de installateur nimmer aansprakelijk, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur of zijn leidinggevende ondergeschikten.

55. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

56. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens de installateur ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

VII – SLOTBEPALING
57. Alle overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht.

58. Geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank in eerste instantie worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, dan wel een volgens het gewoon recht bevoegde Rechter, zulks uitsluitend ter keuze van de installateur.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 HofShop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel